Innotech III

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku konsorcjum w składzie Modertrans Poznań sp. z o.o. oraz Politechnika Poznańska rozpoczęło realizację Projektu pt. „MFB – rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych ” współfinansowanego przez NCBR i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 01.01.2016 projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH+

Cel projektu – poprzez realizację prac B+R o wysokim poziomie intensywności, wprowadzenie do asortymentu  spółki Modertrans Poznań produktów nowej generacji, które będą miały nowatorski charakter w odniesieniu do istniejącego stanu techniki pod kątem charakterystyki technologicznej
i funkcjonalnej, w porównaniu z obecnie występującymi na rynkach międzynarodowych. Nowym produktem opracowanym w toku prac B+R będzie nowa rodzina tramwajowych wózków średniopodłogowych, których wprowadzenie do eksploatacji przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i komfortu działania transportu miejskiego i aglomeracyjnego na świecie. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składającego się z Politechniki Poznańskiej oraz Modertrans Poznań.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 8 458 157,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 106 437,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.03.2017

 

narodowe-centrum-badan-i-rozwojuinno-tech

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego
w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH+

Demonstrator+

Z dniem 1 listopada 2013 roku konsorcjum w składzie Modertrans Poznań sp. z o.o. oraz Politechnika Poznańska rozpoczęło realizację Projektu pt. „Innowacyjny tramwaj miejski”, który do 31.12.2015 współfinansowany był ze środków NCBR i Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 01.01.2016 projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+

Celem projektu jest wykonanie prototypu tramwaju miejskiego o konstrukcji niskopodłogowej wzbogaconego o rozwiązania poprawiające komfort jazdy
i eksploatację. Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu unikatowych rozwiązań z zakresu niskiej emisji hałasu i poprawiających komfort podróżowania. Prototypowy pojazd będzie przetestowany w warunkach normalnej eksploatacji. Koncentracja prac nad tramwajem niskopodłogowym przyczyni się do transferu wyników badań do gospodarki.

Projekt realizowany jest w ramach umowy konsorcjum z Politechniką Poznańską Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 14 115 205 PLN

Wartość dofinansowania: 5 635 222 PLN

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2016

 

narodowe-centrum-badan-i-rozwoju

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+


Warunki współpracy

Zamieszczone zapytania ofertowe prowadzone są w związku z realizacją:

  1. Projektu nr UOD-DEM-1-281/001 pt.: "Innowacyjny tramwaj miejski"
  2. Projektu nr INNOTECH-K3/IN3/4/225774/NCBR/14 pt.: "MFB - rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych"

Projekty współfinansowane są przez środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Archiwum

Dokumentacja techniczna na którą powołuje się Zamawiający w zapytaniach ofertowych odnoszących się do projektów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym w celu jej uzyskania Wykonawca musi złożyć pisemny wniosek wraz z dołączoną i podpisaną przez osoby upoważnione umową o zachowaniu poufności.

Wszelkie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji przysługują wyłącznie MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. Przekazywanie, powielanie, wykorzystywanie w inny sposób tych dokumentów oraz informowanie o ich treści bez pisemnej zgody MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. jest zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).